James Dimon, Chairman and CEO, JPMorgan Chase & Co., speaks with Economic Club president David M. Rubenstein on September 12th 2016

Jamie Dimon
Jamie Dimon via FBN